Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ( dalej jako: „Rozporządzenie” ) Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.azprestige.pl należący do PHU A.Z. Prestige Agnieszka Zajda z siedzibą: ul Wola Łaska 72, 98-100 Łask NIP: 831-119-39-62 informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Zajda prowadząca Sklep internetowy pod adresem www.azprestige.pl prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. A.Z.Prestige Agnieszka Zajda z siedzibą ul. Wola Łaska 72, 98-100 Łask NIP 831-119-39-62
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi zamówienia, kontaktu handlowego oraz działań marketingowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz P.H.U. A.Z. Prestige usługi informatyczne, biuro rachunkowe, operatorzy sieci internetowych, operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze oraz inne podmioty zobowiązane do tego.

  5. P.H.U. A.Z. Prestige nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przechowywane będą w celu realizacji procesu zamówienia , działań marketingowych oraz kontaktu do czasu jej odwołania.

  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach , którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody , zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody bezpośrednio w siedzibie firmy PHU A.Z. Prestige lub pod adresem mailowym: a.z.prestige@interia.pl

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu handlowego.

  9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania na zasadach wynikających z dostępnych narzędzi marketingowych a zgodnie z udostępnioną Pani/Panu Polityką prywatności.

  10. Administrator bazy danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sklep internetowy www.azprestige.pl Agnieszka Zajda