NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁATY ZA ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE :
PHU A.Z.Prestige PKO BP SA 94 1020 3437 0000 1002 0130 6018
DEFINICJE:

 1. Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy.
 2. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu określonego w zamówieniu Towaru do Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca - zewnętrzny podmiot zajmujący się odbiorem od Sprzedawcy towaru, transportowaniem i dostawą towaru do Klienta pod wskazany adres dostawy.

DOSTAWY:

 1. Sklep internetowy www.azprestige.pl realizuje Dostawę na terytorium Polski za pośrednictwem  Dostawcy – zewnętrznego podmiotu zajmującego się odbiorem od Sprzedawcy towaru, transportowaniem i dostawą Towaru do Klienta pod wskazany adres dostawy lub bezpośrednie wydanie Towaru Klientowi przy odbiorze osobistym.
 2. Klient składając zamówienie może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia i odbioru Towaru:
  1. Przesyłka Kurierska
  2. Paczkomat InPost lub inny dostępny
  3. Odbiór osobisty
 3. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
 4. Klient może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży. Klient może wybrać wyłącznie jeden sposób dokonania płatności.
 5. Towar dostarczony zostanie w terminie określonym dla danego Towaru, wskazanym przy opisie danego Towaru zamieszczonym w Sklepie internetowym.
 6. Towar dostarczony może być w innym terminie niż w pkt. 4 z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy z winy Dostawcy. Klient zostanie wówczas poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową.
 7. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy w przesyłce nie występują braki ilościowe oraz czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu reklamacji”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę  w poniższym linku :  ODSTĄPIENIE OD UMOWY .
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru. Towar powinien być niezwłocznie odesłany na adres PHU A.Z.Prestige ul. Wola Łaska 72 , 98-100 Łask
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca płatności przelewem z konta firmowego na numer konta Konsumenta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem częściowego zużycia bądź celowego wykorzystania go.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w niezapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i jeśli produkt nie jest pełnowartościowy w jego ilości lub zniszczenia opakowania.

REKLAMACJE:

 1. Sprzedawca wysyła Towar pozbawiony wad. Jest on każdorazowo sprawdzany przed spakowaniem.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy w przesyłce nie występują braki ilościowe oraz czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu reklamacji”.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w formie elektronicznej wysyłając ją na adres e-mail a.z.prestige@interia.pl  Zgłoszenie powinno zawierać opis zaistniałego problemu , imię i nazwisko, adres e-mail lub telefoniczny oraz numer zamówienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Klientowi o dalszym postępowaniu w formie elektronicznej nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji. Formularz w poniższym linku : DRUK REKLAMACYJNY
 5. Reklamacja powinna zawierać załączony dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 6. Postanowienia działu VIII REKLAMACJE Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy kupili Towar działając jako Konsument (tj. tylko do Konsumentów, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę Sprzedaży)..