Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.azprestige.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”)  Hurtownia/sklep internetowy  A.Z Prestige  pod pełną nazwą P.H.U. A.Z. Prestige  Agnieszka Zajda z siedzibą Wola Łaska 72  98-100  Łask informuje, iż:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych
 10. Cookies i dane eksploatacyjne
 11. Zabezpieczenie danych
 12. Organ nadzorczy i Skargi

 1. Administratorem danych osobowych jest
  „P.H.U A.Z Prestige Agnieszka Zajda”
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  • email: a.z.prestige@inteia.pl
  • poczta: A.Z. Prestige Agnieszka Zajda Wola Łaska 72, 98-100 Łask
 3. Pochodzenie danych
  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną przez firmę działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe – sprzedaż internetowa, kontakty ofertowe (marketing), usługi kosmetyczne, kurierskie – dostawy do Klienta, kontakt z biurem obsługi Klienta, etc.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  1. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie danych handlowych firmy.
  2. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych.
  3. Dane niezbędne do wykonania usługi kosmetycznej w tym stan zdrowia.
 5. Cel przetwarzania danych
  1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
   1. Kontaktu z klientem
    • Obsługi zamówienia
    • Przyjmowania sugestii.
    • Rozpatrywania reklamacji.
    • Realizacja usługi
   2. Prowadzenie działań marketingowych.
   3. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
  2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
  3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes P.H.U A.Z Prestige Agnieszka Zajda. dane osobowe są przetwarzane również w celu:
   1. Zapewnienia realizacji sprzedaży naszych produktów
   2. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
   3. Archiwizacji danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez P.H.U A.Z Prestige Agnieszka Zajda oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych P.H.U A.Z Prestige Agnieszka Zajda odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres a.z.prestige@interia.pl
   2. Na adres: P.H.U A.Z Prestige Agnieszka Zajda 98-100 Łask, Wola Łaska 72 osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Cookies i dane eksploatacyjne
  1. Cookies mogą zawierać różne rodzaje informacji o osobie odwiedzającej daną stronę WWW i historii jego łączności z konkretną witryną, a dokładniej mówiąc serwerem. Najczęściej ciasteczka wykorzystywane są do tego aby serwer mógł wygenerować przeznaczoną dla użytkownika stronę. Dzięki temu możliwe jest tworzenie spersonalizowanych stron internetowych, umożliwienie logowania, czy też obsługi zakupów w przypadku sklepów internetowych. Często również ciasteczka wykorzystywane są do zbierania statystyk aktywności na witrynie.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są do odczytywania i analizowania statystki m.in. Google AdWords a także usług typu Google Maps, narzędzi Facebook, czy też filmów zamieszczonych w serwisie You Tube
  3. Pliki cookies mogą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą być także wykorzystywane do wykrywania nadużyć obrębie serwisu.
  4. Zawartość stron internetowych serwisu może dzięki plikom cookies zostać dostosowana do preferencji użytkownika. Dzięki temu można również optymalizować korzystanie ze stron internetowych
  5. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć u producenta używanej przez siebie przeglądarki.
 11. Zabezpieczenie danych
  Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić użytkownikom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu oraz jednocześnie oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
 12. Organ nadzorczy i Skargi:
  W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 200-193 Warszawa