REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.azprestige.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pełna treść : https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna/art-8/

Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez P.H.U. A.Z.Prestige Agnieszka Zajda asortymentu  w Sklepie internetowym  , zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.azprestige.pl    Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.  Wszystkie produkty pochodzą z od producentów lub bezpośrednich dystrybutorów.   

W celu kontaktu z administratorem sklepu dostępne są następujące formy komunikacji :
- email : a.z.prestige@interia.pl
- telefon : +48 601 670 069
- formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

I DEFINICJE

 1. Cena – cena danego towaru brutto zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) umieszczona obok oferty towaru przedstawionego w formie zdjęcia i opisu. Cena podana jest w walucie PLN. Podana cena dotyczy samego towaru i nie uwzględnia kosztów dostawy towaru.
 2. Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy.
 3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu określonego w zamówieniu Towaru do Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
 4. Dostawca - zewnętrzny podmiot zajmujący się odbiorem od Sprzedawcy towaru, transportowaniem i dostawą towaru do Klienta pod wskazany adres dostawy.
 5. Hasło - ustanawiane przez Klienta zabezpieczenie w postaci ciągu liter i cyfr, wykorzystywane podczas rejestracji w sklepie internetowym lub do logowania na istniejące już konto Klienta.
 6. Klient –  podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna.
 7. Kodeks cywilny - Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Koszyk – funkcja sklepu internetowego, za pomocą której Klient dokonuje wyboru Towaru dodając go do edytowanej listy zamierzonych zakupów z możliwością dodania lub usunięcia wybranych produktów podczas procesu składania Zamówienia .
 11. Login – w zależności od funkcjonalności danego sklepu  Nazwa użytkownika lub adres email ustanawiany przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta i wymagany/a wraz z ustanowionym hasłem podczas logowania do istniejącego już Konta Klienta.
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 13. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.azprestige.pl
 14. Rejestracja – czynność polegająca na ustanowieniu Logina, Hasła i podaniu określonych danych wymaganych podczas zakładania Konta Klienta w celu możliwości korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Dla firm związanych z zawodem usług kosmetycznych jest wymagane wypełnienie danych dotyczących firmy - działalności gospodarczej . Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego będzie dostęp do specjalnych cen dla firm usług kosmetycznych po każdym zalogowaniu się na stworzone konto.
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 16. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.azprestige.pl , za pośrednictwem, którego Klient może w składać  zamówienia.
 17. Sprzedawca – PHU A.Z.Prestige  z siedzibą w Łasku ul. Wola Łaska 72 , 98-100 Łask, NIP 831-119-39-62 , REGON 730193465
 18. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 19. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest automatycznie listem - pocztą elektroniczną. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu – jeśli oczywiście wcześniej zaznaczy, iż chce otrzymać fakturę Vat . W przeciwnym razie wystawiony będzie paragon zakupu.
 20. Zamówienie - zamówienie składane przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, na Towary dostępne w sklepie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów, sposób dokonania płatności oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający na stronie internetowej www.azprestige.pl  prowadzony jest przez firmę PHU A.Z.Prestige z siedzibą w Łasku, ul Wola Łaska 72  98-100 Łask NIP 831-119-39-62
 2. Sklep internetowy www.azprestige.pl wykorzystuje dodatkowy protokół SSL w celu bezpiecznego logowania i płatności.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony sklepu internetowego :
  1. komputer, tablet, smartphone z dostępem do sieci internetowej
  2. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML , CSS z włączoną obsługą Java Sctipt i plików cookies
  3. program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, zdjęcia, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Jednak aby skorzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego zaleca się nieodpłatną rejestrację i założenie Konta Klienta.
 7. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 8. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez osobę zakładającą Konto Klienta określono w zakładce Polityka prywatności / RODO
 9. Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się w zapisami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dostęp do Konta Klienta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego Hasła.
 11. Z chwilą aktywacji Konta Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 12. Niniejszy regulamin określa kolejno :
  1. Definicje użyte w Regulaminie
  2. Postanowienia Ogólne
  3. Odpowiedzialność Klienta
  4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  5. Dostawa
  6. Płatności
  7. Odstąpienie od umowy
  8. Reklamacje
  9. Usługi elektroniczne
  10. Reklamacje w zakresie Usług elektronicznych
  11. Dane osobowe oraz RODO
  12. Postanowienia końcowe
III ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
 1. Sklep internetowy www.azprestige.pl ma prawo w całości lub w części ograniczyć Klientowi możliwość korzystania ze strony internetowej  Sklepu i jego zasobów w sytuacji gdy Klient:
  1. Wprowadził celowo z pełną świadomością fałszywe dane podczas rejestracji lub dopuścił się umieszczenia danych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej
  2. Dokonał czynności w złej wierze np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
  3. Prowadził za pomocą formularza kontaktowego, kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego  dialog w sposób wulgarny, obraźliwy, stanowiący  groźbę skierowaną do innych osób   i odbiegający od kanonów dobrych obyczajów
  4. Naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe

IV ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym www.azprestige.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 13:00 a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o możliwości dokonania zakupów ale dostarczenia towaru z opóźnieniem z powodu np. okresu wakacyjnego. Informacja taka umieszczona będzie w sposób widoczny dla Klienta przed dokonaniem zakupów i określała będzie przewidywany okres dostawy.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem dostępności Produktu/ów w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, jeżeli zamówiony/e Produkt/y jest niedostępny Obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem dokonania uzgodnień co do dalszej realizacji zamówienia (realizacja części zamówienia, oczekiwanie na Produkt lub anulowanie zamówienia).
 4. W przypadku braku Produktu lub niemożliwości jego wysłania, Sprzedawca poza uprawnieniami wskazanymi w pkt. 3 powyżej, uprawniony jest również do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia oraz do zwrotu ceny, w przypadku jej uiszczenia przez Klienta.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu internetowego tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu strony internetowej Sklepu następuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami:
  1. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji lub jako zarejestrowany Klient. W przypadku , gdy Klient dokonuje zakupu bez rejestracji, powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.
  2. Klient powinien wejść na stronę Sklepu internetowego, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Klient może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary. Klient może na tym etapie edytować ilość towaru włożonego do Koszyka.
  3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Klient zamierza nabyć, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Klient powinien dokonać wyboru dostawy Towaru spośród dostępnych opcji, dokonać wyboru sposobu zapłaty spośród dostępnych opcji.
  4. W przypadku, gdy Towar ma zostać dostarczony do innego niż siedziba Kupującego miejsca na terenie Polski, Klient powinien o tym poinformować w formularzu kontaktowym Sklepu. Jeśli miejscem dostawy jest Paczkomat, Klient powinien wskazać docelową lokalizację paczkomatu  InPost spośród listy.
  5. Na kolejnych podstronach wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
  6. W celu sfinalizowania zamówienia niezbędne jest kliknięcie przycisku oznaczonego w zależności od ustawień jako „ Zamawiam i płacę” lub „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
  7. Klient określa także czy chce otrzymać załączony paragon czy fakturę VAT.
  8. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
  9. Po złożeniu zamówienia , Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zawierające m.in. wykaz produktów zamówionych, wybraną metodę płatności i dostawy. Przesłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty  i  z chwilą jego otrzymania/wyświetlenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  10. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
  11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim

V DOSTAWA

 1. Sklep internetowy www.azprestige.pl realizuje Dostawę na terytorium Polski za pośrednictwem  Dostawcy – zewnętrznego podmiotu zajmującego się odbiorem od Sprzedawcy towaru, transportowaniem i dostawą Towaru do Klienta pod wskazany adres dostawy lub bezpośrednie wydanie Towaru Klientowi przy odbiorze osobistym.
 2. Klient składając zamówienie może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia i odbioru Towaru:
  1. Przesyłka Kurierska
  2. Paczkomat InPost lub inny dostępny
  3. Odbiór osobisty
 3. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
 4. Klient może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży. Klient może wybrać wyłącznie jeden sposób dokonania płatności.
 5. Towar dostarczony zostanie w terminie określonym dla danego Towaru, wskazanym przy opisie danego Towaru zamieszczonym w Sklepie internetowym.
 6. Towar dostarczony może być w innym terminie niż w pkt. 4 z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy z winy Dostawcy. Klient zostanie wówczas poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową.
 7. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy w przesyłce nie występują braki ilościowe oraz czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu reklamacji”.

VI PŁATNOŚCI

 1. Ceny zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto wraz z zawartą aktualną stawką podatku VAT. 
 2. Ceny zamieszczone przy danym towarze nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek zapłaty za złożone zamówienie maksymalnie do dwóch dni od momentu jego złożenia.
 4. Klient ma możliwość wyboru dokonania zapłaty za zamówione towary w następujący sposób:
  1. przelewem na numer konta bankowego firmy PHU A.Z.Prestige PKO BP SA 94 1020 3437 0000 1002 0130 6018
  2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.
  3. poprzez zewnętrzny system płatności dostępny na stronie Sklepu internetowego obsługiwany przez Tpay  lub inny dostępny.
  4. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie Sprzedawcy

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce DOSTAWY I ZWROTY
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.Towar powinien być niezwłocznie odesłany na adres PHU A.Z.Prestige ul. Wola Łaska 72 , 98-100 Łask
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca płatności przelewem z konta firmowego na numer konta Konsumenta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem częściowego zużycia bądź celowego wykorzystania go.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w niezapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i jeśli produkt nie jest pełnowartościowy w jego ilości lub zniszczenia opakowania.

VIII REKLAMACJE

 1. Sprzedawca wysyła Towar pozbawiony wad. Jest on każdorazowo sprawdzany przed spakowaniem.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy w przesyłce nie występują braki ilościowe oraz czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu reklamacji”.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w formie elektronicznej wysyłając ją na adres e-mail a.z.prestige@interia.pl  Zgłoszenie powinno zawierać opis zaistniałego problemu , imię i nazwisko, adres e-mail lub telefoniczny oraz numer zamówienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Klientowi o dalszym postępowaniu w formie elektronicznej nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji. PROTOKÓŁ REKLAMACJI  można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce DOSTAWY I ZWROTY.
 5. Reklamacja powinna zawierać załączony dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. 
 6. Postanowienia działu VIII REKLAMACJE Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy kupili Towar działając jako Konsument (tj. tylko do Konsumentów, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę Sprzedaży).

IX USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sklep internetowy www.azprestige.pl świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. Konto Klienta – prowadzenie. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług elektronicznych opisanych w rozdziale IX w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w rozdziale III a także gdy zachodzą względy bezpieczeństwa takie jak np. przełamywanie przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub jakiekolwiek  działania  hackerskie. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  2. Formularz kontaktowy – daje możliwość kontaktu Klienta z administratorem Sklepu internetowego za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
  3. Newsletter - Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który dokona Zapisu na Newsletter i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie takiej prośby bezpośrednio na adres poczty elektronicznej do Sprzedawcy.
  4. Płatności elektroniczne. Możliwość dokonania przelewu za pomocą bramki płatności elektronicznych obsługiwanej przez wyspecjalizowanych i wierzytelnych operatorów typu Tpay, PayU, Przelewy 24, Dotpay itp

X REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy a.z.prestige@interia.pl  opisując zaistniałą sytuację.

XI DANE OSOBOWE ORAZ RODO

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych oraz obowiązek informacyjny RODO zamieszczone są w oddzielnych zakładkach Polityka prywatności oraz Obowiązek informacyjny RODO.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania ewentualnego sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży pomiędzy PHU A.Z.Prestige z siedzibą w Łasku ul. Wola Łaska 72  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygnięcie zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W przypadku powstania ewentualnego sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą również mogły dążyć do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.  Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.